MK atbalsta izmaiņas virknē likumu, turpinot Privatizācijas aģentūras reformu

21-11-2018

Lai sekmētu ātrāku privatizācijas procesa pabeigšanu, vienlaikus reformējot Privatizācijas aģentūru (PA), Ministru kabinets šā gada 21. novembra sēdē apstiprināja grozījumus 10 likumos. Līdz ar grozījumiem likumos tiek:

 1. samazināts pirkuma līguma par valsts vai pašvaldību īpašuma objektu, apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu un zemes izpirkuma (pirkuma) līguma nomaksas termiņš no 10 līdz 5 gadiem, kas veicinās zemes reformas un privatizācijas mērķu sasniegšanu;
 2. iekļauts regulējums par elektronisko izsoļu organizēšanu, kas nodrošinās iespēju piedalīties personām neatkarīgi no viņu faktiskākas atrašanās vietas, veicinot lielāku dalībnieku skaitu un ekonomējot dalības izmaksas;
 3. noteikts, ka PA nodotās valstij piekritīgās bezmantinieku mantas, par ko nav saņemtas kreditoru pretenzijas vai publiskas personas iestādes iebildumi par nepieciešamību saglabāt to valsts īpašumā, kā arī par tādiem PA valdījumā esošiem valsts īpašuma objektiem, kas privatizācijai jau nodoti, bet nav privatizēti, nodošanu atsavināšanai bez atsevišķa Ministru kabineta rīkojuma, proti, ar PA valdes lēmumu;
 4. dzēstas normas attiecībā uz Privatizācijas aģentūras darbības un pārvaldības īpašo regulējumu, jo tā turpmāk tā tiks pārvaldīta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu; 
 5. vārdi “valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra”” aizstāti ar vārdiem “valsts īpašumu privatizāciju veicoša institūcija”, jo nākotnē plānots mainīt Privatizācijas aģentūras nosaukumu, kas vairāk atbilstu aģentūras darbības profilam un atspoguļotu visas tās darbības jomas.

 

Izmaiņas veiktas sekojošos likumos:

 • Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās,
 • Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās,
 • Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību,
 • Par zemes privatizāciju lauku apvidos,
 • Zemesgrāmatu likumā,
 • Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā,
 • Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju,
 • Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju,
 • Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā,
 • Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā.

 

Kā zināms, Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija sēdē, izskatot Ekonomikas ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā “Privatizācijas aģentūra” un tās vispārējo stratēģisko mērķi”, tika nolemts saglabāt valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā “Privatizācijas aģentūra” (PA), nosakot aģentūras vispārējo stratēģisko mērķi – nodrošināt profesionālu valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldību, kā arī Privatizācijas aģentūras turējumā esošo aktīvu, kas nav nepieciešami valsts funkciju īstenošanai, atsavināšanu un privatizāciju. Vienlaikus MK atbalstīja priekšlikumu mainīt Privatizācijas aģentūras nosaukumu uz tādu, kas vairāk atbilstu aģentūras darbības profilam un atspoguļotu visas tās darbības jomas.

 

PA dibināta 1994. gada 22. aprīlī ar vienīgo mērķi nodrošināt valsts īpašuma privatizāciju. Tomēr laika gaitā valsts ir deleģējusi PA vairākas jaunas funkcijas, kā rezultātā PA specializācija ietver arī atsavināšanas funkciju nodrošināšanu un citu, ar MK uzdevumiem uzdotu speciālo projektu īstenošanu.

 

Šobrīd PA nodrošina valsts īpašuma objektu un valsts zemesgabalu privatizāciju, zemes izpirkuma līgumu slēgšanu zemes reformas ietvaros, valsts dzīvojamo māju privatizāciju, pārvaldīšanu un valsts dzīvojamo māju, to domājamo daļu un dzīvokļu īpašumu privatizāciju un atsavināšanu, valsts kapitāla daļu pārvaldīšanu, privatizāciju un atsavināšanu, kā arī līgumu un to nosacījumu izpildes kontroli. Papildus, 2016. gadā PA tika deleģēti jauni valsts pārvaldes uzdevumi, proti, visi privatizācijas sertifikātu konti, kas iepriekš bija atvērti AS “Latvijas Krājbanka” un AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (iepriekš VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka”), tika “pārcelti” uz PA, kura šobrīd veic to centralizētu uzturēšanu un apkalpošanu. Līdz ar to PA šobrīd ir vienīgā institūcija valstī, kas nodrošina privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu un aprites administrēšanu.

 

Vēl viens PA specializācijas virziens ir problemātisko aktīvu pārvaldība un atsavināšana, ar kuru PA sāka nodarboties 2009. gadā, kad MK nolēma nodot AS “Parex banka” akcijas PA ar mērķi nodrošināt valsts kapitāla daļu pārvaldīšanu un akciju pārdošanas organizēšanu. Šobrīd PA ir 4 meitas sabiedrības - LAS "Reverta", LSIA "Hiponia", SIA "FeLM" un SIA “REAP”, kas dibināta, lai nodrošinātu no LAS “Reverta” pārņemto aktīvu, tajā skaitā prasījumu tiesību pārvaldīšanu. Šajos problemātiskajos aktīvos ir ieguldīti ievērojami valsts līdzekļi, un lielākajā daļā gadījumu šo restrukturizācijas projektu īstenošana ir saistīta ar valsts atbalstu likviditātes problēmu risināšanai un kapitāla nepietiekamības novēršanai.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T.: 67013193

 

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019