Reģistri

Lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem.

 

Būvkomersantu reģistrs pieejams šeit.

Būvkomerantu reģistra prasības, rekvizīti un reģistram iesniedzamās veidlapas pieejamas šeit.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Būvspeciālisti ir personas, kas ieguvušas patstāvīgas prakses tiesības arhitektūras, būvniecības vai elektroenerģētikas jomā reglamentētās profesijās. Informāciju par būvspeciālista patstāvīgas prakses tiesībām (būvspeciālista sertifikātu)  iekļauj būvspeciālistu reģistrā.

 

Vadlīnijas būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādēm par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību

Prasības potenciālajām būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādēm

 

Būvspeciālistu reģistrs šeit.

Kompetences pārbaudes iestādes Rīkojumi Deleģēšanas līgumi
Latvijas Arhitektu savienība

Ministru kabineta rīkojums Nr.183 Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu biedrībai "Latvijas Arhitektu savienība"

Deleģēšanas līgums Nr.1-8-7
Latvijas Būvinženieru savienība

Ministru kabineta rīkojums Nr.184 Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu biedrībai "Latvijas Būvinženieru savienība"

Deleģēšanas līgums Nr.1-8-2
Latvijas Dzelzceļnieku biedrība

Ministru kabineta rīkojums Nr.186 Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu Latvijas Dzelzceļnieku biedrībai

Deleģēšanas līgums Nr.1-8-6
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība

Ministru kabineta rīkojums Nr.181 Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu biedrībai "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība"

Deleģēšanas līgums Nr.1-8-3
Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija

Ministru kabineta rīkojums Nr.182 Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu biedrībai "Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija"

Deleģēšanas līgums Nr.1-8-5
Latvijas Elektriķu brālība

Ministru kabineta rīkojums Nr.185 Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu biedrībai "Latvijas Elektriķu brālība"

Deleģēšanas līgums Nr.1-8-4

Latvijas Jūrniecības savienība

Ministru kabineta rīkojums Nr.420 Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu Latvijas Jūrniecības savienībai

Deleģēšanas līgums Nr.1-8-30

Latvijas Melioratoru biedrība

 Ministru kabineta rīkojums Nr.419 Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu Latvijas Melioratoru biedrībai

Deleģēšanas līgums Nr.1-8-31

 

Kompetences pārbaudes iestāžu maksas pakalpojumu cenrāži šeit.

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Būvdarbu kontroli atbilstoši Būvniecības likumā noteiktajai kompetencei veic būvvaldes, institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, un Būvniecības valsts kontroles biroja būvinspektori — attiecīgajās institūcijās nodarbinātas personas, kuras ir ieguvušas patstāvīgās prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā un reģistrētas būvinspektoru reģistrā.

 

Būvinspektoru reģistrs pieejams šeit.

Prasības reģistrācijai Būvinspektoru reģistrā pieejamas šeit.

Lapas informācija atjaunota:    24-08-2018