Normatīvo aktu projekti

 
Normatīvā akta projekta nosaukums Kontaktpersona (Vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

Ministru kabineta noteikumu projekts “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”

Anotācija

Pielikums

Ingars Sils

Ingars.Sils@em.gov.lv.

67013036

“Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā "(projekts).

Anotācija

Indra Niedrīte,

tel.: 670130168,

Indra.Niedrite@em.gov.lv

“Prasības biometāna, kā arī gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā” (likumrojekts)

Anotācija

Pielikums

Jānis Čudars

tel.:67013248

Janis.Cudars@em.gov.lv.

“Grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” (likumprojekts)

Anotācija

Ingars Sils

ingars.sils@em.gov.lv

67013036, 

Grozījumi Aizsargjoslu likumā (likumprojekts) (VSS-288)

Anotācija

Sintija Strautiņa

sintija.strautina@em.gov.lv

tālr. 67013087

Grozījumi Aizsargjoslu likumā” (likumprojekts) (VSS-1166)

Anotācija

Sintija Strautiņa

sintija.strautina@em.gov.lv

tālr. 67013087

MK noteikumu projekts "Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala “Inčukalna pazemes krātuve” izmantošanas noteikumi"

Pielikums

Anotācija

Ina Freimane

ina.freimane@em.gov.lv

tālr: 67013229

Lapas informācija atjaunota:    26-07-2016