Diskusiju dokumenti

2013. gada 1. jūlijā stājās spēkā jauns sabiedrības līdzdalības veids – diskusiju dokumenti (ārvalstīs - green paper). Tas paredz ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar izstrādes un saskaņošanas procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem, par kuriem tiek gaidīta sabiedrības līdzdalība pirms lēmuma pieņemšanas lēmējinstitūcijā vai lēmuma pieņemšanas procesā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā notiek sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas procesā, tā ievērojami paplašinot un stiprinot sabiedrības līdzdalības iespējas.

 

Ekonomikas ministrijas diskusiju dokumenti

 

Normatīvā akta projekts Kontaktpersona Līdzdalības
termiņš

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 325 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā””

 

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 661 “Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi”

 

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”

 

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 “Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi”

 

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”

 

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”

 

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”

 

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”

 

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19.augusta noteikumos Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība

 

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”

 

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”

 

Par Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra noteikumu Nr. 655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Būvniecības politikas departamenta vecākā referente Evija Avota (tālrunis: 67013262; e-pasts: Evija.Avota@em.gov.lv).

Būvniecības politikas departamenta vecākā referente Elga Bučinska (tālrunis: 67013032; e-pasts: Elga.Bucinska@em.gov.lv).
08.07.2019

Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr. 495 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

Evelīna Matisone

Evelina.Matisone@em.gov.lv

67013241

27.06.2019.

Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumos Nr. 135 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

Evelīna Matisone

 Evelina.Matisone@em.gov.lv

67013241

27.06.2019.

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"

Jānis Siliņš

Janis.Silins@em.gov.lv

67013005

19.06.2019.

Likumprojekts Grozījumi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā

Madara Ambrēna

Madara.Ambrena@em.gov.lv

 67013061

21.06.2019.

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Evelīna Matisone

Evelina.Matisone@em.gov.lv

 tel.67013241

28.06.2019.

Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumos Nr.38 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

Evelīna Matisone

Evelina.Matisone@em.gov.lv

 tel.67013241

28.06.2019.

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr. 590 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.

Evelīna Matisone

Evelina.Matisone@em.gov.lv

 tel.67013241

28.06.2019.

Ministru kabineta noteikumi "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.3. pasākuma “Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos” īstenošanas noteikumi"

Evita Valgača

Evita.Valgaca@em.gov.v, 67013298

16.05.2019.

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.
Precizēto projekta redakciju skatīt šeit.

 

Madara Možeika 
67013038
Madara.Mozeika@em.gov.lv

Nav aktīvs

(6.mar.2019)

 

 

 

 

Lapas informācija atjaunota:    20-06-2019